Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Gospodarka odpadami w laboratorium.(MA-43)

Termin szkolenia:

22 października 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami
  • obowiązek rejestracji wytwórców odpadów
  • aktualizacja danych w Rejestrze
 2. Prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami w systemie BDO
  • sporządzanie kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów
  • składanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami
 3. Wytwarzanie odpadów:
  • klasyfikacja odpadów powstających w laboratoriach
  • magazynowanie odpadów:
   • sposoby magazynowania odpadów,
   • wymagania dla miejsc magazynowania odpadów
   • szczególne wymagania dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych,
   • oznakowanie pojemników, w których magazynowane są odpady niebezpieczne,
   • zastosowanie przepisów ppoż. do miejsc magazynowania odpadów 
 4. Postępowanie z odpadami
  • przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady
  • gospodarowanie odpadami z laboratoriów: odzysk oraz unieszkodliwianie, z uwzględnieniem odpadów
   o właściwościach zakaźnych
 5. Wymagania rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP dotyczące użytkowników substancji i mieszanin chemicznych
  • karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych
  • opakowania oraz oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
  • podstawowe zasady dotyczące stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych