Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zasoby i procesy.(MA-7)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

18 maja 2021, godz. 08:30-15:00
19 maja 2021, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów oraz ćwiczeń, podczas których uczestnicy rozwiążą przykładowe problemy zaobserwowane przez prelegenta w laboratorium badawczym.

Praktyczne rozwiązywanie problemów w powiązaniu z analizą i szacowaniem ryzyka pozwoli na łatwiejszą interpretację normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i innych wymagań akredytacyjnych, w tym DA-05, DA-06, ILAC-G8:09/2019.

Szkolenie pomoże utrwalić wiedzę z zakresu obliczania niepewności pomiaru i określanie cech charakterystycznych metod ilościowych i jakościowych w stosunku do kryteriów podanych w zaktualizowanych normach oraz podjąć właściwe decyzje dot. weryfikacji i/lub walidacji metod .

Szkolenie zwróci uwagę na źródła potencjalnych problemów i pomoże im zapobiec. Szkolenie pomoże
w diagnozowaniu i rozróżnianiu: korekcji, działań korygujących, działań zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków, niezgodności, prac niezgodnych z wymaganiami, odstępstw.

ZAKRES SZKOLENIA:

Wymagania dotyczące zasobów w aspekcie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02); przykłady analizy szacowania ryzyka w tym obszarze:

 • Personel, m.in. kryteria kompetencyjne, zakres upoważnień personelu; monitorowanie kompetencji personelu
 • Warunki lokalowe i środowiskowe m.in. monitorowanie warunków środowiskowych; monitorowanie temperatury i czystości mikrobiologicznej
 • Wyposażenie m.in. nadzorowanie i weryfikacja wyposażenia, wzorcowanie / sprawdzanie / wzorcowanie wewnętrzne, podejmowanie czynności w celu podtrzymania zaufania do wyposażenia, w tym statusu wzorcowania
 • Spójność pomiarowa m.in. utrzymywanie statusu wzorcowania, tabele poprawek, czytanie świadectw wzorcowania; wybrane elementy kontroli pożywek, wymagania aktualnego DA-06
 • Usługi dostarczane z zewnątrz: w tym tzw. dawne podwykonawstwo

Wymagania dotyczące procesów (w aspekcie nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02), przykłady analizy szacowania ryzyka w tym obszarze:

 • Przegląd zapytań, ofert i umów: m.in. określania celu badania, dyspozycje dotyczące ustalania zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności ( wg ILAC-G8:09/2019: zasada prostej akceptacji, zasada pasma ochronnego (binarna i niebinarna) włącznie z poziomem ryzyka związanego z przyjętą zasadą
 • Metody badań i ich weryfikacja / walidacja, ocena niepewności pomiaru m.in. zarządzanie metodami badań, zakres walidacji i weryfikacji metod, w tym elementy ISO 16140-3, ocena cech charakterystycznych metody, wyniki weryfikacji uzyskane w laboratorium a kryteria ( wyniki walidacji) podane w normach, zwłaszcza tych znowelizowanych od 2017 roku, obliczanie niepewności pomiaru w metodach ilościowych wg PN-EN ISO 19036:2020-04; wyznaczanie granicy wykrywalności LOD50 w metodach jakościowych;
 • Pobieranie próbek z obszaru produkcji i obrotu żywnością: pobierania próbek z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza, walidacja pobierania próbek środowiskowych;
 • Potwierdzenie ważności wyników badania m.in. wyznaczanie poddyscyplin, sposoby monitorowania ważności wyników; powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji, wymagania aktualnego DA-05
 • Raportowanie wyników. Audit pionowy zlecenia: od zlecenia do sprawozdania z badań  uwzględnieniem wymagań DAB-07, DA-02, DA-08, w tym odniesienie do planów pobierania próbek, szczegółowe omówienie wymaganych informacji w raportach / sprawozdaniach z badań, przedstawianie stwierdzeń zgodności
 • Prace niezgodne z wymaganiami: zarządzanie pracą, odpowiedzialność  i uprawnienia w tym zakresie
 • Diagnozowanie odstępstw, ustalanie działań korygujących i działań zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków