Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym.(MA-7)

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zasoby i procesy.

Termin szkolenia:

19 kwietnia 2023, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ SZKOLENIU:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładów, podczas których zostaną przedstawione przykładowe problemy zaobserwowane przez prelegenta
  w laboratorium badawczym.
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów w powiązaniu z analizą i szacowaniem ryzyka pozwoli na łatwiejszą interpretację normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i innych wymagań akredytacyjnych, w tym DA-05, DA-06, ILAC-G8:09/2022.
 • Przedstawienie praktycznego i spójnego ustalenia uprawnień i wymagań kompetencyjnych pracowników w celu spełnienia wymagań punktów 5.6, 6.2 i 7.10 normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Szkolenie pomoże utrwalić wiedzę z zakresu weryfikacji metod, walidacji metod znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem (w tym np. inne matryce, większe naważki), określania cech charakterystycznych metod ilościowych i jakościowych w stosunku do kryteriów podanych
  w zaktualizowanych normach oraz podjąć właściwe decyzje dot. weryfikacji i/lub walidacji metod.
 • Szkolenie zwróci uwagę na źródła potencjalnych problemów i pomoże im zapobiec. Szkolenie pomoże w diagnozowaniu i rozróżnianiu: korekcji, działań korygujących, działań zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków, niezgodności, prac niezgodnych z wymaganiami, odstępstw.

ZAKRES SZKOLENIA:

Wymagania dotyczące zasobów (w aspekcie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02); przykłady analizy szacowania ryzyka w tym obszarze:

 • Personel, m.in. kryteria kompetencyjne, zakres upoważnień personelu; monitorowanie kompetencji personelu
 • Warunki lokalowe i środowiskowe m.in. monitorowanie warunków środowiskowych; monitorowanie temperatury i czystości mikrobiologicznej
 • Wyposażenie m.in. nadzorowanie i weryfikacja wyposażenia, wzorcowanie / sprawdzanie / wzorcowanie wewnętrzne, podejmowanie czynności w celu podtrzymania zaufania do wyposażenia i utrzymania statusu wzorcowania
 • Spójność pomiarowa m.in. utrzymywanie statusu wzorcowania, tabele poprawek, czytanie świadectw wzorcowania; wybrane elementy kontroli pożywek, wymagania aktualnego DA-06
 • Usługi dostarczane z zewnątrz: w tym tzw. dawne podwykonawstwo

Wymagania dotyczące procesów (w aspekcie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02), przykłady analizy szacowania ryzyka w tym obszarze:

 • Przegląd zapytań, ofert i umów: m.in. określania celu badania, dyspozycje dotyczące ustalania zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności
  (wg ILAC-G8:09/2022: zasada prostej akceptacji, zasada pasma ochronnego (binarna i niebinarna) włącznie z poziomem ryzyka związanego z przyjętą zasadą;
 • Metody badań i ich weryfikacja / walidacja, ocena niepewności pomiaru m.in. zarządzanie metodami badań, zakres walidacji i weryfikacji metod, w tym elementy PN-EN ISO 16140-3:2021-07, walidacja metod znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem (w tym np. inne matryce, większe naważki), ocena cech charakterystycznych metody, wyniki weryfikacji uzyskane w laboratorium a kryteria (wyniki walidacji) podane w normach, zwłaszcza tych znowelizowanych od 2017 roku, zasady oceniania niepewności pomiaru w metodach ilościowych wg PN-EN ISO 19036:2020-04; wyznaczanie granicy wykrywalności LOD50 w metodach jakościowych;
 • Pobieranie próbek z obszaru produkcji i obrotu żywnością: walidacja pobierania próbek środowiskowych  z powierzchni ograniczonych i nieograniczonych szablonem, próbek powietrza;
 • Potwierdzenie ważności wyników badania m.in. wyznaczanie poddyscyplin, sposoby monitorowania ważności wyników; powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji, wymagania aktualnego DA-05, w tym analiza ryzyka i argumenty techniczne;
 • Raportowanie wyników. Audit pionowy zlecenia: od zlecenia do sprawozdania z badań  uwzględnieniem wymagań DAB-07, DA-02, DA-08, w tym odniesienie do planów pobierania próbek, szczegółowe omówienie wymaganych informacji w raportach / sprawozdaniach z badań, przedstawianie stwierdzeń zgodności;
 • Prace niezgodne z wymaganiami: zarządzanie pracą, odpowiedzialność  i uprawnienia w tym zakresie

oraz

 • Diagnozowanie odstępstw, ustalanie działań korygujących i działań zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków, rozróżnianie niezgodności od prac niezgodnych z wymaganiami.