Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02.(MA-56)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 lutego 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podejściem do szacowania niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych wody przedstawionym w normie PN-ISO 29201:2022-02.

Bazuje ono na połączeniu różnych składowych niepewności, obejmujących między innymi niepewności operacyjne, na które składają się wszystkie niepewności związane z technicznymi etapami danej procedury analitycznej, takie jak wpływ matrycy i zmienność pobierania podpróbek, przygotowanie próbki analitycznej, możliwy wpływ inkubacji i niepewności odczytu kolonii oraz wpływ zmienności wewnętrznej, która jest związana z losowym rozmieszczeniem mikroorganizmów w próbce analitycznej i potwierdzaniem kolonii.

Przed jej wydaniem laboratoria szacowały i wyrażały niepewność badań mikrobiologicznych wody wg podejścia przedstawionego w normie PN-EN ISO 19036 dedykowanej łańcuchowi żywnościowemu.

Chociaż obie normy prezentują podobne podejścia, to różnią się w szczegółach ze względu na rodzaj badanej matrycy, poziomy wykrywanych mikroorganizmów, stosowane techniki i sposób wyrażania niepewności.

PN-ISO 29201:2022-02 wprowadza normę ISO 29201:2012, która jest wskazywana jako właściwa do szacowania niepewności pomiarów w próbkach wody i jest przywoływana w nowych i aktualizowanych normach metodycznych oraz dokumentach związanych z badaniami wody tj. w normie PN-EN ISO 8199, PN-EN ISO 13843 oraz nowoopracowywanych normach metodycznych np. PN-EN ISO 14189, które prezentują dane walidacyjne uzyskane wg ISO 29201:2012.

W trakcie szkolenia zostaną wykazane podobieństwa i różnice w podejściach norm ISO 29201 i PN-EN ISO 19036. Porównanie wytycznych ma pomóc laboratoriom w dokonaniu weryfikacji zastosowanego dotychczas podejścia i dokonaniu właściwego wyboru między w/w metodami.

ZAKRES SZKOLENIA

Część teoretyczna

Podobieństwa i różnice w podejściach do szacowania niepewności pomiaru wg norm PN-EN ISO 19036 i PN-ISO 29201.

Szczegółowe wytyczne normy PN-ISO 29201:2022-02:

  1. Podejście całościowe do szacowanie niepewności pomiarów
  2. Podejście oparte na łączeniu składowych niepewności tj. niepewności operacyjnej i niepewności związanej ze zmiennością związaną z rozkładem cząstek (liczenie kolonii, potwierdzanie kolonii, NPL)
  3. Oszacowanie zmienności operacyjnej: podejście całościowe (załącznik F); podejście złożone: oszacowanie niepewności matrycy i podpróbkobrania, rozcieńczania, próbki analitycznej, inkubacji (załączniki od H do M) i ich połączenie w celu oszacowania niepewności operacyjnej (załącznik G)
  4. Oszacowanie zmienności wewnętrznej: zliczanie kolonii (załącznik L), potwierdzanie kolonii (załącznik E) niepewność metody NPL (załącznik D)

Oszacowanie niepewności złożonej obejmującej niepewność operacyjną i niepewność związaną ze zmiennością wewnętrzną (załącznik N).

Przedstawianie niepewności w sprawozdaniach z badań (załącznik N).

Część warsztatowa:

Przestawienie przykładów szacowania niepewności pomiarów w badaniach mikrobiologicznych wody z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.