"Quidquid discis, tibi discis."
"Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się."

Oferta Auditów Wewnętrznych

W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Laboratoria badawcze wprowadzamy do naszej oferty usługę przeprowadzania auditów wewnętrznych w siedzibie firmy Klienta w zakresie oceny funkcjonowania systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych w odniesieniu do kryteriów zawartych m.in. w:

 • normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • normie PN-EN ISO 7218:2008
 • normie PN-EN ISO 19036:2020-04
 • politykach i dokumentach PCA (np.: DA-02, DA-08, DAB-07, DA-05, DA-06, DA-10)
 • dokumentach EA (EA-4/16).

Oferowane obszary auditowe:

 • pobieranie próbek i badania mikrobiologiczne żywności, pasz
 • pobieranie próbek i badania mikrobiologiczne wody
 • pobieranie próbek i badania chemiczne i fizyczne wody
 • pobieranie próbek i badania chemiczne ścieków, osadów ściekowych, gleb
 • pobieranie próbek i badania chemiczne środowisko pracy

W ramach auditu zapewniamy:

 • przegląd dokumentacji wewnętrznej laboratorium w obszarze objętym auditem
 • wizytę kompetentnego Auditora lub Zespołu Auditorów z doświadczeniem w określonych obszarach auditowych
 • obserwację realizacji wybranych badań/pomiarów/pobierania próbek w warunkach rzeczywistych

Po przeprowadzonym audicie Auditor / Auditorzy sporządzą pisemne raporty z auditowanych obszarów z wykorzystaniem formularzy Klienta lub zaproponowanych przez naszą firmą.

W załączniku zamieszczony został formularz zapytania ofertowego który prosimy uzupełnić.